به سیستم الکترونیکی حقوق اداره کل هواشناسی استان اصفهان خوش آمدید 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ورود اطلاعات
 

  ÈÑÇí ÌÓÊÌæí ãäÇÝÕå ãí ÊæÇäíÏ ÏÑ ÌÚÈå ÌÓÊÌæ ÚäæÇä ãäÇÞÕå íÇ äÇã ãäÇÞÕå ÐÇÑ ÑÇ æÇÑÏ ˜äíÏ
 ÌÓÊÌæ ÏÑ ãäÇÞÕå åÇ: 
ÌÓÊÌæí ãäÇÞÕå ÇÒ ÊÇÑíÎ ÊÇ ÊÇÑíÎ(ÊÇÑíÎ ÈÒѐÊÑ)
ãÔÇåÏå ãäÇÞÕÇÊ ÇãÑæÒ

ÂÈ æ ÝÇÖáÇÈ

  ÔÇãá:     -ÑæŽå åÇí ÇÌÑÇíí             -ÎÑíÏ ãáÒæãÇÊ          -ãåäÏÓí æ ãÔÇæÑå              -ÎÏãÇÊ æ ãÊÝÑÞå   

Çíãäí

ÔÇãá :       -ÍÝÇÙÊ ÇáßÊÑæäíß                 -ÂÊÔ äÔÇäí         -æ ...   

ÈÑÞ

  ÔÇãá:     -ÑæŽå åÇí ÇÌÑÇíí             -ÎÑíÏ ãáÒæãÇÊ          -ãåäÏÓí æ ãÔÇæÑå              -ÎÏãÇÊ æ ãÊÝÑÞå   

ÒÔßí æ ÂÒãÇíԐÇåí

ÔÇãá :        -ÒÔßí           - ÂÒãÇíԐÇåí            -ãæÇÏ ÔíãíÇíí         -æ ...   

ÊÇÓíÓÇÊ

ÔÇãá :         -ÇáßÊÑíßí æ ãßÇäíßí                   -ÈÑæÏÊí æ ÍÑÇÑÊí        -æ ...    

ÎÏãÇÊ

ÔÇãá : -ÇíÇÈ æ ÐåÇÈ -ÎæÏÑæ  -ÔåÑí æ äÙÇÝÊ  -ØÈΠ-äíÑæí ÇäÓÇäí æ äåÈÇÊí  -ÝÖÇí ÓÈÒ  -ÇÏÇÑí   -æ ...    

Íãá æ äÞá

ÔÇãá : -Íãá æ äÞá    -ÎÏãÇÊ ÏÇÎáí  -æ ...   

ÏßæÑÇÓíæä æ ãáÒæãÇÊ ÇÏÇÑí

ÔÇãá : -ÊÌåíÒÇÊ æ ÓíÓÊãåÇí ÇÏÇÑí    -ϘæÑÇÓíæä   -æ ...    

ÓÇÎÊãÇä æ ÑÇå ÓÇÒí

ÔÇãá : -ÓÇÎÊãÇä æ ÇÈäíå    -ÑÇåÓÇÒí æ ÎíÇÈÇäÓÇÒí  - ãÍæØå ÓÇÒí  -ãåäÏÓí æ ãÔÇæÑå                          -ÎÑíÏ ãáÒæãÇÊ   -ÎÏãÇÊ æ ãÊÝÑÞå  

Ýä ÂæÑí ÇØáÇÚÇÊ

ÔÇãá : -ÓÎÊ ÇÝÒÇÑ æ äÑã ÇÝÒÇÑ    -ãáÒæãÇÊ ÈÇäßí    -ÇÊæãÇÓíæä ÇÏÇÑí  -æ ...     

ÕäÚÊ

ÔÇãá : -ÇÍÏÇË æ ÑÇå ÇäÏÇÒí  -ãÇÔíä ÂáÇÊ  -ÊÌåíÒÇÊ æ ÇÈÒÇÑ ÂáÇÊ   -ÊÚãíÑÇÊ æ äåÏÇÑí  - ÇÊæãÇÓíæä ÕäÚÊí -æ ...   

ãÊÝÑÞå

ÔÇãá : -äÔÑ æ ÊÈáíÛÇÊ    -ãÚÏä æ Òãíä ÔäÇÓí    -ãÊÝÑÞå    -ãÍíØ ÒíÓÊ    -ÇáÈÓå   - ÊÑÇÝ혠 -æ ...   

ãÎÇÈÑÇÊ æ ÇáßÊÑæäíß

ÔÇãá : -ÑæŽå åÇí ÇÌÑÇíí    -ÎÑíÏ ãáÒæãÇÊ    -ãåäÏÓí æ ãÔÇæÑå   -ÎÏãÇÊ æ ãÊÝÑÞå  

ãÏíÑíÊ æ ãÔÇæÑå

ÔÇãá : -ØÑÇÍí       -ãÔÇæÑå    -ãÏíÑíÊ   -æ ...     

äÝÊ¡ ÇÒ æ ÊÑæÔíãí

ÔÇãá :-ÑæŽå åÇí ÇÌÑÇíí    -ÎÑíÏ ãáÒæãÇÊ    -ãåäÏÓí æ ãÔÇæÑå    -ÎÏãÇÊ æ ãÊÝÑÞå  

 

 

 
 
 

آمار بازدید
 
264672 :بازدید کل 
3 : بازدید امروز